Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pieter Mos BV (met 1e handelsnaam UAENIP en 2e handelsnaam FSOD), hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Download